FAQs Complain Problems

योजना सम्झौताको लागि कुन कुन कागजात आवश्यकता पर्दछ ?

१.उपभोक्ता वृहत भेला गरी/ गराई उपभोक्ता समिति र अनुगमन समिति गठनको निर्णय

२.वडा समितिको योजना सम्झौता सिफारिस

३.उपभोक्ता समिति पदाधिकारीहरुको नागरिकताको छाया प्रति

४.प्राविधिक लगत

५.योजना सम्झौता

६.मेशिनरी आौजार, सवारी साधन र फलामे विधुत पोल खरिद गर्ने भए अनिवार्य ३ वटा कोटेसन