FAQs Complain Problems

शहिदनगर नगरपालिकामा तेस्रो नगर सभाको तस्विर

Read More

शहिदनगर नगरपालिकामा चौथो नगर सभाको तस्विर.

Read More

शहिदनगर नगरपालिकामा तेस्रो नगर सभाको तस्विर।

Read More

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के-के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने) ।
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो ।
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो कार्ड)को प्रतिलिपि, १६ बर्ष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि ।

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9851240669
नगर उप प्रमुख
९८५४०२९७६८
१ नं. वडा अध्यक्ष
९८४४०२१७४५
२ नं.वडा अध्यक्ष
९८१२१८४७९५
३ नं. वडा अध्यक्ष
९८०७८१५०८६
४ नं.वडा अध्यक्ष
९८५४०२८९८०
५ नं. वडा अध्यक्ष
९८२३१७९७२०
६ नं. वडा अध्यक्ष
९८०४८१६०५८
७ नं. वडा अध्यक्ष
९८१५८५४५७३
८ नं. वडा अध्यक्ष
९८०७८४४४००
९ नं. वडा अध्यक्ष
९८१५८४८१७३

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
शाखा अधिकृत