FAQs Complain Problems

समाचार

शहिदनगर नगरपालिकामा संविधान दिवस मनाइएको दृश्य

Read More

शहिदनगर नगरपालिकामा नवौ नगर सभाको तस्विर

Read More

नगर प्रमुख श्री दिनेश प्रसाद यादव ज्यूले प्रयार्वरण दिवस मनाइएको तस्विर

Read More

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री केशव कुमार अधिकारी ज्यू हाजिरि भएको दृश्य

Read More

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के-के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने) ।
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो ।
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो कार्ड)को प्रतिलिपि, १६ बर्ष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि ।

सर्वेक्षण डाटा

शहिदनगर नगरपालिका अति कमजोर व्यक्तिहरुको घरपरिवारको डाटा सर्वेक्षण ।

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9854024244
नगर उप प्रमुख
9844111902
१ नं. वडा अध्यक्ष
9844021745
२ नं.वडा अध्यक्ष
9814899420
३ नं. वडा अध्यक्ष
9817862555
४ नं.वडा अध्यक्ष
9807652255
५ नं. वडा अध्यक्ष
9844276772
६ नं. वडा अध्यक्ष
9813825382
७ नं. वडा अध्यक्ष
9822030600
८ नं. वडा अध्यक्ष
९ नं. वडा अध्यक्ष
9844037949

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
स्वास्थ्य संयोजक
स्वास्थ्य सह संयोजक
शाखा अधिकृत
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
कम्प्युटर अपरेटर
एम.आइ.एस.अपरेटर
एम.आइ.एस.अपरेटर

जानकारी