FAQs Complain Problems

समाचार

शहिदनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री दिनेश प्रसाद यादव द्वरा व्हिल चेयर वितरण गरेको दृश्य

Read More

शहिदनगर नगरपालिकामा सातौं नगर सभाको तस्विर

Read More

नगर प्रमुख श्री दिनेश प्रसाद यादव ज्यूले प्रयार्वरण दिवस मनाइएको तस्विर

Read More

योजना सम्झौताको लागि कुन कुन कागजात आवश्यकता पर्दछ ?

१.उपभोक्ता वृहत भेला गरी/ गराई उपभोक्ता समिति र अनुगमन समिति गठनको निर्णय

२.वडा समितिको योजना सम्झौता सिफारिस

३.उपभोक्ता समिति पदाधिकारीहरुको नागरिकताको छाया प्रति

४.प्राविधिक लगत

५.योजना सम्झौता

६.मेशिनरी आौजार, सवारी साधन र फलामे विधुत पोल खरिद गर्ने भए अनिवार्य ३ वटा कोटेसन

Pages

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न के-के कागजातहरु पेश गर्नुपर्छ ?

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:-

  • निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने) ।
  • नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
  • 2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो ।
  • विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
  • दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
  • पूर्ण अपाङ्गताको (रातो कार्ड)को प्रतिलिपि, १६ बर्ष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि ।

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9869998157
नगर उप प्रमुख
9844111902
१ नं. वडा अध्यक्ष
9844021745
२ नं.वडा अध्यक्ष
9814899420
३ नं. वडा अध्यक्ष
9817862555
४ नं.वडा अध्यक्ष
9807652255
५ नं. वडा अध्यक्ष
9844276772
६ नं. वडा अध्यक्ष
9813825382
७ नं. वडा अध्यक्ष
9822030600
८ नं. वडा अध्यक्ष
९ नं. वडा अध्यक्ष
9844037949

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
शाखा अधिकृत
कम्प्युटर अपरेटर
कम्प्युटर अपरेटर